Driebergen –  Duurt Vonck draagt per 1 januari 2021 zijn functie als directeur van Agapè over om zich volledig te gaan richten op de ontwikkeling van City Movements. Vonck verlegt daarmee zijn focus binnen de organisatie, om praktisch en inhoudelijk te investeren in de ontwikkeling van stadsbrede netwerken, zowel in Nederland als internationaal.

Koers Agapè
Bij zijn aanstelling als directeur in 2015 kreeg Vonck de opdracht om, naast de verdere ontwikkeling van de doelgroepgerichte organisatieonderdelen binnen Agapè, de organisatie sterker bij de kerken te laten aansluiten en het stadswerk verder te laten groeien. Dit was een dynamische tijd, waarin een deel van de medewerkers vertrok en er nieuwe samenwerkingen ontstonden met onder andere zusterorganisatie GAiN en Geloofshelden. In 2019 werd City Movements gelanceerd en recent werd een start gemaakt met een nieuwe Er is Hoop-campagne.

Hans Pruis, voorzitter van de Raad van Toezicht, licht toe: “We zijn dankbaar wat Duurt en het leiderschapsteam de afgelopen 5 jaar in gang hebben gezet. Er staat nu een duidelijke koers, en we maken Duurt graag vrij om City Movements verder te ontwikkelen. We geloven dat dit goed is voor Agapè, voor ons land en voor hem persoonlijk”.

Ontwikkelingen City Movements
City Movements hebben zich de afgelopen tien jaar internationaal sterk ontwikkeld. Dit komt mede door Movement Day, waar ook de New Yorkse predikant Tim Keller bij betrokken is. Agapè, dat wereldwijd bekend is onder de naam Campus Crusade for Christ, heeft de samenwerking binnen steden als een belangrijk strategisch speerpunt voor de komende jaren benoemd. Vonck gaat vanuit zijn ervaring in Nederland en zijn theologische achtergrond onderzoek doen naar (inter)nationale succesvolle voorbeelden van samenwerkingen binnen steden. Hij zal zijn rol uitbreiden binnen City Movements Nederland, dat in 2019 op initiatief van Agapè, in nauwe samenwerking met stichting Opwekking, Missie Nederland, Urban Life en andere organisaties is ontstaan.

Juiste moment
Dat deze stap juist in een tijd van een pandemie wordt genomen is volgens Vonck niet vreemd: “Dit is een goed moment, want er zijn unieke kansen voor de Kerk om juist nu de kracht van het Evangelie voor de samenleving zichtbaar te maken. En dat werkt alleen wanneer je samen optrekt als christenen, vanuit één verlangen voor de bloei van je woonplaats. We zien daar prachtige voorbeelden van waarbij christenen in nauwe verbondenheid met elkaar en maatschappelijke organisaties zich inzetten voor hun woonplaats. Ik kijk er naar uit om dit vanuit nieuwe inzichten en kennis de komende jaren in veel meer woonplaatsen te helpen ontstaan.” In zijn woonplaats Houten is Vonck betrokken bij het stadsbrede initiatief van Houten voor Houten, dat in coronatijd is ontstaan. Voor zijn werk bij Agapè is Vonck bij zijn aanstelling in 2015 binnen de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt vrijgesteld als predikant in missionaire dienst.

Agapè
Agapè heeft als missie dat iedere inwoner van Nederland de kans krijgt om Jezus persoonlijk te leren kennen. Dit doet Agapè door christenen te mobiliseren om niet-christenen te bereiken met Gods liefde. Onderdelen van Agapè zijn onder andere IkzoekGod.nl, StudentLife en Athletes in Action. Daarnaast werkt Agapè nauw samen met hulpverleningpartner GAiN. Meer informatie is te vinden op www.agape.nl

City Movements
City Movements is een groeiend landelijk netwerk van lokale stadsbewegingen. City Movements faciliteert, inspireert en ondersteunt netwerken in steden om vanuit een gezamenlijke visie praktisch aan de slag te gaan voor de bloei van de woonplaats. In Nederland is City Movements momenteel betrokken bij initiatieven in 15 steden en woonplaatsen, en dat aantal groeit. City Movements Nederland is als platform een samenwerking van Agapè, stichting Opwekking, Missie Nederland, Urban Life en een groeiend aantal andere organisaties. Meer informatie is te vinden op www.citymovements.nl

Veelgestelde vragen

Wat is een City Movement?

Een City Movement is een stadsbrede beweging van kerkelijke en maatschappelijke netwerken die zich vanuit een gezamenlijke visie inzet voor de bloei van de woonplaats. Een City Movement brengt niet alleen kerken samen, maar betrekt ook christelijke ‘marketplace’-leiders (overheid, ondernemers, onderwijs, kunst) en de lokale gebedsbeweging. Deze partijen bidden samen voor de nood en bloei van de woonplaats, ontwikkelen een visie en werken dat strategisch en praktisch uit. Een City Movement kan zich richten op een stad of op een regio. Concrete voorbeelden van City Movements zijn onder meer ‘Geloven in de stad’ in Haarlem, ‘Missionair platform Den Haag’ en ‘Geloven 058’ in Leeuwarden. Op www.citymovements.nl zijn meer voorbeelden te vinden.

Wat is City Movements Nederland?

City Movements Nederland is een groeiend netwerk van een groot aantal lokale City Movements dat als platform wordt ondersteund door een groeiende groep organisaties als Agapè, stichting Opwekking, Missie Nederland, Urban Life, het Nederlands Christelijk Forum, en stichting Geloofsgesprekken.

Het doel van City Movements is om de ontwikkeling van lokale stadsbeweging te stimuleren door  inspireren, te ondersteunen en te versterken. Deelnemende organisaties delen hun beschikbare kennis en kunde met de netwerken in de woonplaatsen. Internationaal wordt er nauw samengewerkt met het Movement Day.org, het New York Leadership Centre, met City Changers international en met Agapè Europa.

Waarom gaat Duurt Vonck zich op City Movements richten?

Het is een strategische keuze om Duurt Vonck vrij te maken voor het werk van City Movements vanuit Agapè.
Duurt heeft in de afgelopen jaren samen met anderen in Nederland een visie ontwikkeld voor City Movements in en vanuit Nederland. Hij heeft na 5 jaar directeurschap aangegeven een verlangen te hebben zich specifiek op City Movements te willen gaan richten.

Daarnaast wordt binnen Agapè Europa begin 2021 een nieuw team gevormd om meer kennis en kunde op het gebied van stadsbrede samenwerking te delen. Duurt Vonck gaat vanuit zijn ervaring in Nederland en zijn theologische achtergrond onderzoek doen naar de internationale context van samenwerkingen binnen steden. Op basis hiervan wordt kennis en kunde gebundeld en kan dit wereldwijd ingezet worden. Daarnaast zal Vonck in Nederland zijn rol binnen City Movements uitbreiden en versterken door samen met het team meer steden te verbinden en  concrete initiatieven in woonplaatsen en steden te ondersteunen. In Houten blijft hij zelf betrokken bij het initiatief van Houten voor Houten.

Waarom nu?

Het faciliteren van stadsbrede samenwerking om een woonplaats tot bloei te komen is een strategisch onderdeel in het meerjarenbeleidsplan van Agapè, zowel in Nederland als in Europa. In de afgelopen jaren is Duurt Vonck, samen met anderen en een groeiend aantal organisaties nauw betrokken geweest bij het ontstaan van City Movements. Aan het begin van dit jaar heeft Duurt Vonck bij de RVT aangegeven meer tijd vrij te willen maken om in dit onderwerp te investeren. Mede door de corona-crisis ontstaan er steeds meer stadsbrede samenwerkingen. Daarbij groeit ook internationaal de aandacht voor initiatieven als City Movements. Dit sluit aan bij het persoonlijk verlangen van Duurt Vonck om vanuit zijn theologische achtergrond meer bij te dragen aan de inhoud van het werk. Deel van zijn werk wordt een onderzoek naar City Movements in de internationale context. Deze kennis en kunde kan gebruikt worden om de ontwikkeling van stadsnetwerken te versterken zodat de Kerk veel meer impact gaat hebben op de samenleving en Jezus meer zichtbaar wordt.

Intern is recent een meerjarenbeleidsplan vastgesteld en is de koers van Agapè voor de komende jaren duidelijk neergezet. Daarbij verwacht de RVT in afzienbare tijd een opvolger bekend te kunnen maken die als algemeen directeur samen met het breder leiderschap van Agapè hier invulling aan gaat geven.

Hoe wordt de vacature ingevuld?

Het besluit van de RVT om Duurt vrij te zetten zodat hij zich kan richten op City Movements komt voort uit een proces dat eerder dit jaar al is ingezet. De Raad van Toezicht heeft een profiel opgesteld dat aansluit bij de koers en de plannen die zijn vastgesteld.  Inmiddels zijn er verkennende gesprekken gevoerd en verwacht de RVT binnen afzienbare tijd een opvolger bekend te kunnen maken.

Is City Movements een aparte organisatie?

Nee. City Movements is allereerst een netwerk van verschillende organisaties en een platform van lokale initiatieven. Diverse partners uit verschillende organisaties zoals Opwekking, Missie Nederland en Urban Life werken samen door hun eigen specifieke kennis en kunde in te zetten en op deze manier netwerken in steden te faciliteren. Er is bewust voor gekozen om niet weer een nieuwe organisatie op te richten en Agapè heeft zich als faciliterende organisatie aangeboden.

Hoe kijkt Duurt terug op de afgelopen jaren?

“Ik heb in de afgelopen jaren als algemeen directeur samen met het nationaal leiderschapsteam van Agapè hard gewerkt om een duidelijke koers voor Agapè uit te zetten. Nederland heeft een organisatie als Agapè nodig om op een aansprekende manier het evangelie van Jezus Christus in eigentijdse vormen bekend te maken. Ik ben dankbaar voor de toegenomen samenwerkingen en voor de onverminderde gedrevenheid van medewerkers en vele vrijwilligers. Met de huidige onderdelen en diensten, en een groeiend initiatief als Er is Hoop is Agapè klaar om veel meer christenen in beweging te zetten om heel Nederland te bereiken met het evangelie. Daarbij ben ik dankbaar deel uit te kunnen blijven maken van deze beweging en me volop te kunnen gaan inzetten voor City Movements.”