Onze organisatie

Stichting Agapè wordt gevormd door een groep mensen die gepassioneerd is om het evangelie van Jezus Christus in Nederland te verspreiden. Omdat we een stichting zijn, hoeven we geen winst te maken en zijn we voor onze financiering volledig afhankelijk van giften. We willen graag transparant zijn over de manier waarop we werken, met onze financiën omgaan en hoe we voor onze medewerkers zorgen. Daarom is hieronder te lezen hoe we deze zaken geregeld hebben. Mochten er vragen overblijven, neem dan contact met ons op via het contactformulier. We staan open voor suggesties en vragen.

Internationale beweging

 

Agapè maakt dBill and Vonnette Bright - founders of Agapeeel uit van de internationale beweging Campus Crusade for Christ. Het werk begon op de campussen van de Verenigde Staten van Amerika. In Europa werd voor de naam Agapè gekozen omdat hier geen campussen zijn. 

Campus Crusade for Christ begon zijn geschiedenis in 1951 toen Bill en Vonette Bright een contract sloten met God. “We hebben al onze rechten opgegeven en volgen de orders van onze Meester. Ons enige verlangen is dat de Meester ons betrouwbaar vindt. We willen alles wat we doen evalueren in het licht van onze taak om de Grote Opdracht van de Here Jezus te helpen vervullen.”

Gebed

Als eerste schakelden Bill en Vonette een 24-uurs gebedsketen in. “Als we voor mensen willen staan, moeten we eerst knielen voor God. Gebed is een essentieel onderdeel van het vruchtbaar evangeliseren en het vervullen van de Grote Opdracht.” Bill Bright geloofde in de effectiviteit van goed management gecombineerd met de leiding van de Heilige Geest. Hij zag visie en door God geleid voorstellingsvermogen als de belangrijkste kwaliteiten van geestelijk leiderschap. Hij was ervan overtuigd dat elke gesloten deur door de almachtige God geopend kon worden.

Vruchtbaar

Dat dit een vruchtbare werkwijze was heeft zich in de afgelopen 60 jaar ruimschoots bewezen. Agapè is inmiddels actief in 150 landen, waaronder Nederland.

Agapè Europe

De West-Europese tak van Agapè wordt geleidt door Javier Garcia uit Spanje. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zuid-Duitsland, vlak bij de grens van Zwitserland en Frankrijk. Hier wordt gewerkt aan het Europese leiderschap, training van jonge leiders, wereldzending en internationale projecten, media, gebed, personeelszaken en financiën. Agape Europe heeft een eigen website op www.agapeeurope.org.

Agapè Nederland: Bestuur en organisatie

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van stichting Agapè. Zij stelt jaarlijks een jaarplan en een begroting op binnen het kader van de meerjaren strategie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van dit jaarplan. Momenteel ziet de samenstelling er als volgt uit:

Bestuur/directie

Duurt Vonck – Algemeen Directeur (Vz Bestuur Stichting Agapè)
Frits Baksteen – Operationeel Directeur (Penningmeester Bestuur Stichting Agapè)
Heiko van den Broek – LDHR Directeur (Secretaris Bestuur Stichting Agapè)

Hoofd- en nevenfuncties Directie en Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Voorzitter : De heer H. Pruis
Lid : Mevrouw J.A. Oosterom
Lid: De heer T. de Vries
Lid: De heer J.C. van Groningen
Lid: De heer J.F. Garcia Asensio

Hoofd- en nevenfuncties Directie en Raad van Toezicht

RSIN / KVK

Het fiscale nummer (RSIN) van Agape is 0046.56.180
Het nummer van de Kamer van Koophandel is 41177239

Onze contactgegevens

Contact met stichting Agapè is mogelijk via (085) 484 4610 of via het contactformulier. Ons postadres is: Postbus 1829, 3800 BV Amersfoort.

Statuten, personeelsregelement en gedragscodes

 

In het kader van transparantie zijn hier de statuten en het personeelsreglement te lezen.

Statuten Stichting Agapè

Personeelsreglement Agapè

Bij Agapè onderschrijven we onderstaande gedragscodes en we werken eraan om hier in 2018 aan te voldoen.

SBF-code voor Goed Bestuur

RJ650 en C2

Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen

Gedragscode en erkenningsregeling Goede Doelen Nederland

 

Meerjarenbeleid

 

Agapè heeft een droom voor Nederland, is bewogen voor de stad. Wie we zijn, wat onze kracht is, wat ons beweegt en motiveert, het is allemaal te lezen in het meerjarenplan dat de visie beschrijft van 2017-2020. Deze visie is vertaald in een visieboekje!

 

Resultaatsturing en -meting

 

Jaarlijks maken de verschillende bewegingen jaarplannen waarbij concrete resultaten worden geformuleerd. Gedurende het jaar wordt er verantwoording afgelegd in het Nationaal Overleg over de resultaten. Er vindt tevens begeleiding en monitoring plaats door contact met de leiders van de verschillende bewegingen vanuit het Nationaal Leiderschap Team.
In geval van significante afwijking van de in het jaarplan geformuleerde doelen vindt ofwel bijsturing plaats om betreffende doelen alsnog te halen ofwel wordt het jaarplan bijgesteld.
Jaarlijks rapporteren de bewegingen hun eindresultaten en worden de belangrijkste resultaten gepubliceerd in een (publieks)jaarverslag.
Jaarlijks in het strategische planningsproces worden aan de hand van het meerjarenbeleidsplan/de visie enerzijds en de concreet behaalde resultaten anderzijds de doelstellingen voor het nieuwe jaar vastgesteld. Tevens wordt het meerjarenbeleid jaarlijks getoetst en waar nodig bijgesteld aan de ontwikkelingen.

Jaarverslag

 

Ieder jaar maakt Agapè een jaarverslag op met daarin onder andere een verslag van activiteiten, een financiële verantwoording, en het beleidsplan (een toekomstparagraaf).

Jaarverslag 2017 
Jaarverslag 2016

Klachtenreglement

 

Mocht er een klacht worden ingediend, dan zal onderstaand reglement in werking worden gezet.

Klachtenreglement Agapè