Jaarlijks maken de verschillende bewegingen jaarplannen waarbij concrete resultaten worden geformuleerd. Gedurende het jaar wordt er verantwoording afgelegd in het Nationaal Overleg over de resultaten. Er vindt tevens begeleiding en monitoring plaats door contact met de leiders van de verschillende bewegingen vanuit het Nationaal Leiderschap Team. In geval van significante afwijking van de in het jaarplan geformuleerde doelen vindt ofwel bijsturing plaats om betreffende doelen alsnog te halen ofwel wordt het jaarplan bijgesteld. Jaarlijks rapporteren de bewegingen hun eindresultaten en worden de belangrijkste resultaten gepubliceerd in een (publieks)jaarverslag. Jaarlijks in het strategische planningsproces worden aan de hand van het meerjarenbeleidsplan/de visie enerzijds en de concreet behaalde resultaten anderzijds de doelstellingen voor het nieuwe jaar vastgesteld. Tevens wordt het meerjarenbeleid jaarlijks getoetst en waar nodig bijgesteld aan de ontwikkelingen.